వ్రాసినది: S Murty Nauduri | సెప్టెంబర్ 2, 2014

స్పెయిను కి… జోస్ జొరిల్ల, స్పానిష్ కవి

ఓ నా దేశమా! నీకోసం ఎన్ని కన్నీళ్ళు కారేయి!

ఎంతమంది సోదరుల రక్తం ఏరులై ప్రవహించింది!

ఎంతమంది వీరులు అపురూపమైన నీ

నేలమాళిగల్లో ప్రశాంతంగా నిద్రిస్తున్నారు !

ఎనాళ్ళనుండో మా కళ్ళు కవోష్ణ బిందువులతో నిండేయి…

ఎన్నిసార్లో అవి బయటకి ఉబుకుదామని ప్రయత్నించేయి!

కాని, ప్రతి సారీ మరో యుద్ధభూమికి మొగ్గుతూ

విపత్తులకీ, రక్తానికీ జారి పడడం మానుకున్నాయి.

చూడు! అదిగో అల్లంత దూరాన ఉన్న అడవులూ,

నేలగుండెమీద నిద్రిస్తున్న పంటచేలూ,

ఈ లోయలపై తమ పచ్చని చేతులూపుతున్న తరువులూ,

ఆ చిరునవ్వుల పూలూ, వాటిక్రింద సేదదీరమని పిలుస్తున్నై.

రండి, సోదరులారా, మనం ప్రేమ శాంతులలో జన్మించాం

ప్రేమ శాంతులలోనే మన కలహాలని మట్టుపెడదాం,

అంతే కాదు, మన విజయాలగురించి మరిచిపోదాం,

ఒకే నేలనీ, ఒకే జండానీ మనం పరిరక్షించుకుందాం.

.

జోస్  జొరిల్ల

21 February 1817 – 23 January 1893

స్పానిష్ కవి

 

 

José Zorrilla

.

To Spain

 

Many a tear, O country, hath been shed,       

Many a stream of brother’s blood been poured,    

Many a hero brave hath found his bed,

In thy deep sepulchres, how richly stored!    

Long have our eyes with burning drops been filled,—             

How often have they throbbed to overflow! 

But always bent upon some crimsoned field,  

They could not even weep for blood and woe.       

Look! how beseech us to their own sweet rest 

Yon smiling flowers, yon forests old and brave,           

Yon growing harvests, sleeping on earth’s breast,   

Yon banners green that o’er our valleys wave.      

Come, brothers, we were born in love and peace,    

In love and peace our battles let us end;       

Nay, more, let us forget our victories,—       

Be ours one land, one banner to defend!

.

José Zorrilla

21 February 1817 – 23 January 1893)

Spanish Romantic poet and dramatist.

Translated by Samuel Eliot

Poem Courtesy:

Poems of Places: An Anthology in 31 Volumes.

Spain, Portugal, Belgium, and Holland: Vols. XIV–XV. 1876–79.

  1. Henry Wadsworth Longfellow

http://www.bartleby.com/270/6/2.html

సోదరా! నువ్వు ఇంటిపట్టున ఉన్నావు

వ్యవసాయం చేసుకుంటూ

నేను అదృష్టాన్ని వెతుక్కుంటూ

మైళ్ళకి మైళ్లు తిరుక్కుంటూ

జర్మనీకి పరిగెత్తేను.

ఇక్కడ ఈ బ్యుకోవినా

ఆకాశం క్రిందకి వచ్చేను,

రాళ్ళూ రప్పలతో కూడిన తియరోల్

చేరుకున్నాను. ఎక్కడైనా అదృష్టం

కలిసొస్తుందేమోనని ఇంకా తిరుగుతూనే ఉన్నా.

సోదరా!  నువ్వు మంచిపని చేశావు

ఇన్నాళ్ళూ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ.

నాకు అదృష్టం కలిసిరాలేదు.

నేను దాన్ని వెతుక్కుంటూ ఇంతదూరం వచ్చేను

అసలది అది ఉన్నది … ఆ పంటపొలాల్లో.

.

జూరి ఫెడ్కోవిచ్

(8.8.1834 – 1888)

బ్యుకోవియన్ కవి

.

Juri  Fedkovich

.

Where Luck Lies

.

You, my brother, stayed at home,

Threshing out the beans–

I hied me to Germany,

Seeking where my Luck might be,

League on league to roam.

 

Under Bukowina’s sky,

Even there I went,

Passed the flinty Tyrol’s bar,

Wandered till I reached a star–

Wandering still am I!

 

Ah, my brother, you did well–

Threshing all the while.

Luck that would not come to me,

Luck I went so far to see,

In your beans it fell!

.

Juri Fedkovich

Bukovian (Ukrainian) poet

Poem Courtesy:

http://digital.library.upenn.edu/women/livesay/ukraina/ukraina.html#89

The fables and songs told him as a child by an invalid sister first turned the thoughts of the Bukovinian poet, Fedkovich, towards poetry. He was born in 1834, his mother being an unlearned peasant, full of superstition. These songs, heard as a child, he wove into music when serving in the army, and to the unknown poet, his sister, is really due part of his fame, she having inspired him by her fancy.

After living for some time in Czernowitz and Moldavia the boy of eighteen joined the Austrian army and seven years later was made an officer, taking part in the Italian wars of 1859, when the Austrians opposed the French. On his return to Bukovina Fedkovich found that his writings had a wide popularity, and he soon made the acquaintance of some well-known patriots who encouraged him to write in Ruthenian, for up till then he had been composing in German. In 1861 his first sixteen poems were printed in Ruthenian, and a year later a larger edition of his works was published. In 1872 he moved to Lemberg, but city life palled on him and he ended his days in the free country life of Bukovina, dying in 1888. His work is marked by great lyrical beauty.

వ్రాసినది: S Murty Nauduri | ఆగస్ట్ 31, 2014

Trust-Deficit… Maheshkumar Kathi, Telugu, Indian

The fact that I am wingless

Has inhibited my desire to fly high into the sky

The concern for constraints of space

Restrained expanding my horizons

The fetters of the heart reconciled:

Pal! This is life.

There is always a conflict

Between the wonted common existence

And the uncommon exotic desires.

“Oh, you man, who proclaim

That there is nobody that you can believe!”

You are my inspiration in believing people!

“Why should the people I don’t believe

Should believe me?” … is the principal tenet of my faith.


That’s why I put my step into the air

And laid a stair onto the skies with ardour

Doubt retreated … taking to its heels

Now, the Trust-deficit, is piling up into Credits galore.

.

Mahesh Kathi

.

Mahesh Kumar Kathi

Mahesh Kumar Kathi

Mr Mahesh Kumar was born in Madanapalle of Chittoor district of Andhra Pradesh. He did his graduation from Regional College of Education, Mysore and  Post-Graduation from Central University, Hyderabad in Communications, but his heart is at short stories and film making.  He is an upcoming film director with some good short films to his credit.  He is active on Face Book and occasionally writes poetry.

.

ట్రస్ట్ డెఫిసిట్


.


రెక్కలు లేవనే నిజం

గాల్లోకి ఎగరాలనే కోరిక కంట్రోల్ చేసింది.

ఇమడలేనేమోనన్న భయం

విశాలపడటాన్ని నియంత్రించింది.

మనసుకున్న సంకెళ్ళు

ఇంతే జీవితమని ప్రభోధించింది.

 

సాధారణీకరించిన అస్తిత్వం

అసాధారణ ఆశలమధ్య

ఎప్పుడూ ఒక ఘర్షణ

 

“ఈ ప్రపంచంలో నేను నమ్మేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు” అన్న ఓ మనిషీ !

మనుషుల్ని నమ్మడంలో నువ్వే నాకు ప్రేరణ.

మనం నమ్మని జనం మనల్నెందుకు నమ్మాలనే ఆలోచనే

నా నమ్మకానికి పునాది

అందుకే గాలిలోకి అడుగేసాను…

ఆకాశానికి ఆర్తితో నిచ్చెనేశాను…

అపనమ్మకం ఫలాయనం పఠించింది.

ట్రస్ట్ డెఫిసిట్…క్రెడిట్ గా మారుతూనే ఉంది.

.

మహేష్ కుమార్ కత్తి

ఎన్నిదిక్కులు తిరిగినా

ఏ నేలనీ స్వంతం చేసుకోని బొంగరంలా;

విరిగి రాలిపోవడమే తప్ప

ఇక ఎదగలఏని వాడిపోయిన రెమ్మలా;

జీవితపర్యంతమూ

నీటికి దూరంగా నిలిచిన వంతెనలా;

టేగస్ నదికి దూరంగా ఉన్న

పుష్పించి ఫలించలేని వృక్షాల్లా;

చీకటి క్రీనీడల్లోనే

ఆనందం అనుభవించే చిమీరియన్లలా;

వాటి కూనలే అందమైనవని

భ్రమించే కోతుల్లా…

ఎవరు తన అభిప్రాయమే సరియైనదని

వల్లమాలిన ప్రేమతో అపురూపంగా భావిస్తుంటారో,

ప్రామాణికమైన ఋజువులకి గాని

హేతుబద్ధ విచారణకిగాని ఎన్నడూ తలవంచక

కూలంకషంగా చర్చించిన తీర్పు వెలువడకముందే

తమ అభిప్రాయం గెలవాలని తొందరపడతారో,

వాళ్ళకి … ఇతరుల అభిప్రాయాలకు మన్నిస్తూ

తన తప్పుడు అభిప్రాయాలని తగినరీతిలో

మార్చుకుందికి ప్రయత్నించేదాకా…

నా ఇంటిపరిసరాల్లో ఏ మాత్రం చోటియ్యను.

.

రిఛర్డ్ బ్రాత్ వైట్

(1588 – 4 May 1673)

ఇంగ్లీషు కవి.

.

.

Themista’s Reproof

.

Like a top which runneth round

And never winneth any ground;

Or th’ dying scion of a vine

That rather breaks than it will twine;

Or th’ sightless mole whose life is spent

Divided from her element;

Or plants removed from Tagus’ shore

Who never bloom nor blossom more;

Or dark Cimmerians who delight

In shady shroud of pitchy night;

Or mopping apes who are possessed

Their cubs are ever prettiest:

So he who makes his own opinion

To be his one and only minion,

Nor will incline in any season

To th’ weight of proof or strength of reason,

But prefers will precipitate

’Fore judgment that’s deliberate;

He ne’er shall lodge within my roof

Till, rectified by due reproof,

He labours to reform this ill

By giving way to others’ will.

,

Richard Brathwaite

(1588 – 4 May 1673)

Poem Courtesy:

The Book of Restoration Verse. 1910.

Ed. William Stanley Braithwaite.

http://www.bartleby.com/332/97.html

వ్రాసినది: S Murty Nauduri | ఆగస్ట్ 29, 2014

హాప్స్… బోరిస్ పాస్టర్ నాక్, రష్యను కవి

ఐవీ లత చుట్టుముట్టిన ఈ విల్లో చెట్టు నీడన,

నీనడుముచుట్టూ నే చేతులువేసి, పొడవుకోటు

మన భుజాలపై కప్పుకుని, ఇప్పటివరకు ఎరగని

పెద్ద తుఫానుబారినుండి రక్షణ తీసుకుంటున్నాం.

అది ఐవీ లత అనుకున్నాను, నాది పొరపాటు.

పొదలన్నిటా వ్యాపించి ఈ అడవిని చుట్టింది

ఐవీ లత కాదు, హాప్స్. నీ సామీప్యం మత్తెక్కిస్తోంది!

నెచ్చెలీ! పద. ఈ పొడుగుకోటుని నేలపై పరుద్దాం.

.

బోరిస్ పాస్టర్ నాక్

(10 February 1890 – 30 May 1960)

రష్యను కవి, నవలాకారుడు, అనువాదకుడు.

ఈ కవితలోని సౌందర్యం ‘హాప్స్’అన్నపదం. దాని అర్థం గుర్తుపెట్టుకున్నపుడు, సందర్భంలోని ఔచిత్యం అవగతమౌతుంది.

Boris Pasternak

 

Hops*

 

Beneath the willow wound round with ivy

we take cover from the worst

of the storm, with a greatcoat round

our shoulders and my hands around your waist.

I’ve got it wrong. That isn’t ivy

entwined in the bushes round

the wood, but hops. You intoxicate me!

Let’s spread the greatcoat on the ground.

.

(Note:

*Hops are the female flowers (also called seed cones or strobiles) of the hop plant, Humulus lupulus. They are used primarily as a flavoring and stability agent in beer, to which they impart a bitter, tangy flavor)

.

Boris Pasternak

(10 February 1890 – 30 May 1960)

Russian Poet, Novelist, and Literary Translator.

Poem Courtesy: http://allpoetry.com/poem/8506721-Hops-by-Boris-Pasternak

 

 

వ్రాసినది: S Murty Nauduri | ఆగస్ట్ 28, 2014

కనుక… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

ఓహ్, నా అహాన్ని అణచడానికిగాని,
నా అభిప్రాయాల్ని వంచి మార్చడానికిగాని
నువ్వెన్నడూ ప్రయత్నించలేదు కనుక…
ఆదిమ మానవుడిలా
నేను సగం భయంతో జీవించేలా చెయ్యలేదు గనుక…
ఏదో విజయ గర్వంతో చెప్పాపెట్టకుండా
నన్ను ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తాలని ఎన్నడూ అనుకోలేదుగనుక…
నన్ను స్వీకరించు!
ఇంతకుముందుకంటే ఇప్పుడు
నిన్ను అమితంగా ప్రేమిస్తున్నాను.

తిరుగులేని నా ఆత్మని కూడా
దానితోపాటు నీకు సమర్పించకపోతే
ఈ శరీరపు కన్యాత్వమొక్కటీ
అపురూపమూ, అరుదూ కాదు కనుక
గాలిలా ఏ నియంత్రణలోనూ లేని
నా మనసునీ, నా కలల్నీ కూడా తీసుకో!

నిన్ను “స్వామీ” అని సంభోదిస్తాను,
ఎందుకంటే నువెన్నడూ అలా పిలవమనలేదు గనుక.  
.
సారా టీజ్డేల్
ఆగష్టు 8, 1884 – జనవరి 29, 1933
అమెరికను కవయిత్రి.

.

 

 

 

Image Courtesy: http://img.freebase.com

.

Because

.

Oh, because you never tried
to bow my will or break my pride
and nothing of the cave-man made
you want to keep me half afraid,
Nor ever with a conquering air
you thought to draw me unaware -
Take me, for I love you more
than I ever loved before.

And since the body’s maidenhood
Alone is neither rare nor good
Unless with it I gave to you
a spirit still untrammeled too
Take my dreams and take my mind,
that were as masterless as wind;

And “Master” I shall say to you,
Because you never asked me to.

.

Sarah Teasdale

August 8, 1884 – January 29, 1933

American Poetess

నేను  పరదేశంలోనైనా

సంప్రదాయపు అలవాట్లూ, విధులూ నిర్వర్తిస్తాను.

నేను సంతోషంగా ఒక బుల్లి పిట్టను

వసంతోత్సవాల్లో స్వేచ్ఛగా విహరించమని వదుల్తాను. 

ఇప్పుడు నాకు ఎంతో ఊరటగా ఉంది. అందుకు

సర్వశక్తిమయుడైనదేముడికి ఎంతైనా ఋణపడి ఉన్నాను.

అతని సృష్టిలో కనీసం ఒక జీవికైనా

నేను స్వాతంత్ర్యాన్ని ఇవ్వగలిగేను.

.

అలెగ్జాండర్ సెర్గెవిచ్ పూష్కిన్

6 జూన్ 1799 – 10 ఫిబ్రవరి 1837

రష్యను కవి.

.

 

.

A Little Bird

.

In alien lands I keep the body

Of ancient native rites and things:

I gladly free a little birdie

At celebration of the spring.

I’m now free for consolation,

And thankful to almighty Lord:

At least, to one of his creations

I’ve given freedom in this world!

 

.

Alexander Sergeyevich Pushkin

6th June 1799 –  10th Feb 1837

Russian Poet

Poem Courtesy: http://www.poemhunter.com/i/ebooks/pdf/alexander_sergeyevich_pushkin_2012_6.pdf

 

వ్రాసినది: S Murty Nauduri | ఆగస్ట్ 26, 2014

సమాధానం… సర్ వాల్టర్ స్కాట్, స్కాటిష్ కవి

మోగించండి! కొమ్ములొత్తండి! వేణువులూదండి 

ఈ సమస్త ఇంద్రియ జగత్తుకీ చాటింపు వెయ్యండి:

కొన్ని యుగాల అనామకపు జీవితం కన్న

ఉదాత్త జీవితం ఒక గంట అయినా … మిన్న.

.

సర్ వాల్టర్ స్కాట్
(15 August 1771 – 21 September 1832)

స్కాటిష్ కవి, నవలాకారుడూ, నాటక కర్తా.

.

Sir Walter Scott

.

Answer

.

Sound, sound the clarion, fill the fife!

To all the sensual world proclaim,

One crowded hour of glorious life

Is worth an age without a name.

.

Sir Walter Scott.

(15 August 1771 – 21 September 1832)

Scottish historical novelist, playwright, and poet

Poem Courtesy:

The Oxford Book of English Verse: 1250–1900

Ed. Arthur Quiller-Couch, ed. 1919

http://www.bartleby.com/101/545.html

లెట్టీకి ఇంకా మూడో ఏడు నిండకుండానే

ముద్దులొలుకుతూ నోటంట మాటలు ప్రవహించ సాగేయి,

ఒక రోజు మేము ఆమెకి రంగుల గ్లోబు కొనిచ్చేము

అక్కడి రంగులుబట్టీ, గీతలబట్టీ

నేలా, సముద్రాలూ పోల్చుకుని తెలుసుకుంటుందని

ఆమె ఒక సారి ప్రపంచాన్ని లాలించింది;

ఆమె లేతవేళ్ళ సందుల్లోంచి సామ్రాజ్యాలు తొంగిచూసేయి

ఆ మెత్తని చేతులకి ఏ హద్దుల్లోనైనా స్వాగతమే లభించింది.

ఎలా తుళ్ళిందని! ఆ ప్రపంచాన్ని చూస్తూ, నవ్వుతూ

ఆనందాతిశయంతో ఏవేవో మాటాడింది.

కాని, ఆమె అందమైన చూపుల్ని మా ద్వీపానికి

మరలించగానే, ఒక్కసారి ఆనందంతో కేరుతూ,

“ఓ! నాకు కనిపిస్తోంది, లెట్టీ ఇల్లు ఇక్కడే ఉంది!”

అంటూ ఆమె ఇంగ్లండునంతనీ ముద్దుతో ముంచితే

బంగారంలాంటి ఆమె కురులు యూరోపుని కప్పేసేయి!

.

ఛార్లెస్ టెన్నిసన్ టర్నర్

(జులై 4, 1808 – ఏప్రిల్ 25, 1879)

ఇంగ్లీషు కవి.

.

Letty’s Globe

.

When Letty had scarce passed her third glad year,

And her young, artless words began to flow,

One day we gave the child a colored sphere

Of the wide earth, that she might mark and know,

By tint and outline, all its sea and land.

She patted all the world; old empires peeped

Between her baby fingers; her soft hand

Was welcome at all frontiers. How she leaped,

And laughed and prattled in her world-wide bliss;

But when we turned her sweet unlearnèd eye

On our own isle, she raised a joyous cry,

“Oh! yes, I see it, Letty’s home is there!”

And, while she hid all England with a kiss,

Bright over Europe fell her golden hair!

.

Charles Tennyson Turner

(4 July 1808 – 25 April 1879)

English Poet

.

The World’s Best Poetry.

Volume I. Of Home: of Friendship. 1904.

Editors: Bliss Carman, et al.,

http://www.bartleby.com/360/1/26.html

వ్రాసినది: S Murty Nauduri | ఆగస్ట్ 21, 2014

OK, I Won’t Remind You… Manasa Chamarti, Telugu , Indian

So often,

They overwhelm me…

The days when you entered gently like a mist

And pervaded my cumulus introspective worlds of fancy.

Caressing the throbbing wayward impulses

Whelming with flourishing tender springs of age

The courses you guided love-locking

Unto the raging pinnacles of youth…

The moments

We floated adrift in ardour

Into the charming serene worlds

Of unfathomable blissful abysses.

Do you recall them by any chance? Ever?

The nights you kindled in me with your looks

Countless gleams of celestial brilliances

In such darknesses where even sounds blush?

The labyrinths of love

Where, walking together,

You pooled the desiderate pollen of passion

In the cups of your hand

To shower and win over my heart?

Those lovely moments of infinite unison

When the bubbling desires nestling in heart’s nest

Suddenly took wing breaking through the barriers into the skies?

OK, I won’t remind you.

Even in jest, I won’t test the strength of your memory.

But just promise me, that our lightning signature, too, shall lie

On all moony moments when tender buds tend to blossom.

.

Manasa Chamarti

Photo Courtesy: Manasa Chamarti

Photo Courtesy: Manasa Chamarti

Born and brought up in Vijayawada, Andhra Pradesh, and a student of V R Siddhartha College of Engineering there, Manasa Chamarti is an IT professional with over eight years of experience. She is the team-leader now and has moved to Bangalore.

“Madhumanasam (http://www.madhumanasam.in/), her blog which she has been running since 22nd March 2010, is a record of her fine poetic sensibilities.

“I never knew when I was drawn to literature or whose poetry had drawn me to it, but I know for sure I became her subject and since been drenched in its showers.  As for me, I feel this is one way to cherish every moment of our lives,” she says rather modestly.

 

సరే, గుర్తుచేయన్లే!

 .

గుర్తొస్తూంటాయెపుడూ,

వలయాలుగా పరుచుకున్న మనోలోకాల్లో

నువు పొగమంచులా ప్రవేశించి

నా ప్రపంచాన్నంతా ఆవరించిన రోజులు,

లేలేత పరువాల పరవళ్ళలో

లయతప్పే స్పందనలను లాలించి

ఉన్మత్త యౌవన శిఖరాల మీదకు

వలపుసంకెళ్ళతో నడిపించుకెళ్ళిన దారులు ,

లోతు తెలీని లోయల్లోకి మనం

తమకంతో తరలిపోతూ

మలినపడని మంత్రలోకాల్లో ఊగిసలాడిన క్షణాలు-

నీకూ గుర్తొస్తాయా..ఎప్పుడైనా

శబ్దాలు సిగ్గుపడే చీకట్లో

అగణిత నక్షత్ర కాంతుల్ని

నీ చూపులతో నాలో వెలిగించిన రాత్రులు

 

కలిసి నడచిన రాగాల తోటల్లో

రాలిపడ్డ అనురాగపరాగాన్ని

దోసిళ్ళతో గుండెలపై జల్లి

నను గెల్చుకున్న త్రోవలు

 

గువ్వల్లా ముడుచుకున్న ఉడుకు తలపులన్నీ

గుండెగూడు తోసుకుని రెక్కలల్లార్చాక

ఆకాశమంత ప్రేమ పండించిన అద్వైతక్షణాలు

 

సరే, గుర్తుచేయను. సరదాకైనా,

నీ జ్ఞాపకాల బలమెంతో కొలవను.

పసరు మొగ్గలు పూవులయ్యే వెన్నెల క్షణాలన్నింటి మీద

మనదీ ఓ మెరుపు సంతకముంటుందని మాటివ్వు చాలు.

-మానస చామర్తి

పాత టపాలు »

వర్గాలు

అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.

మరో 561గురు చందాదార్లతో చేరండి

%d bloggers like this: