జీవితమా! నే నేవర్ని? అవిశ్రాంతంగా తిరిగే
జీవకణాలు పదిలంగా పొదువుకున్న నీటి తిత్తినా?
అ వెందుకు పనిచేస్తున్నాయో వాటికే తెలియదు, ఒక క్షణం ఆగవు,
వాటి యజమాని ఎక్కడ ఉన్నాడో నాకు అంతుపట్టదు
వాటిని పనిచెయ్యమని అడగను, అయినా అవి కష్టపడి పనిచేస్తాయి,
అవొక ప్రపంచాన్ని అల్లుతాయి ఒకరినొకరు వాడుకునేలా;
ఏ లక్ష్యం సాధించడానికో నాకు తెలీదు, ఎప్పుడు మొదలో తెలీదు
ఎవర్ని పొగడాలో, ఎవర్ని తెగడాలో, ఎవర్ని ముద్దుచెయ్యాలో తెలియదు.
ఒక అద్భుతంలో మరొక అద్భుతం పొదిగినట్టు,
నే నీ విశ్వానికి సమాధానం చెబుతుంటాను, కెరటం తర్వాత కెరటంలా
నా మీంచి, తడిదో. పొడిదో, నీటిపుట్టంత గాలి పుట్ట తరలిపోతుంది,
గగనబిలంలోంచి ఈదుకుంటూ నిండు జాబిలి లేస్తుంది
లేదా అద్భుతమైన రవిబింబం ఉదయిస్తుంది;
కోటానుకోట్ల ఈ “నేను” లు పులకరిస్తాయి
ఎందుకో తెలీదు, అయినా ఆశ్చర్యం పడక మానవు.
.
జాన్ మేస్ ఫీల్డ్
1 June 1878 – 12 May 1967
ఇంగ్లీషు కవి

.

What am I, Life?

.

What am I, Life? A thing of watery halt

Held in cohesion by unresting cells,

Which work they know not why, which never halt,

Myself unwitting where their Master dwells

I do not bid them, yet they toil, they spin

A world which uses me as I use them;

Nor do I know which end or which begin

Nor which to praise, which pamper, which condemn.

So, like a marvel in a marvel set,

I answer to the vast, as wave by wave

The sea of air goes over, dry or wet,

Or the full moon comes swimming from her cave,

Or the great sun comes forth: this myriad I

Tingles, not knowing how, yet wondering why.

.

John Masefield

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/214.html

వ్రాసినది: NS Murty | నవంబర్ 23, 2015

మాక్స్ మైకేల్సన్, అమెరికను కవి

ఓ తుఫానా!
నన్ను నీ చక్రవ్యూహాల్లోకి తీసుకుపో
తలతిరిగేలా నీతో దొర్లనీ
తుపాకి గుండులా నీతోపాటు దుముకుతూ ఎగరనీ.
నేను నిన్ను “ఆగు. చాలు” అనాలి
నీవన్నీ బెదిరింపులని తెలుసు;
నువ్వు విశృంఖలంగా ఉంటావనీ తెలుసు;
నువ్వు చెప్పాపెట్టకుండా వస్తావనీ తెలుసు!
.
మేక్స్

1880-1953

అమెరికను కవి

Storm

.

Storm,

Wild one,

Take me in your whirl,

In your giddy reel,

In your shot-like leaps and flights.

Hear me call—stop and hear.

I know you, blusterer; I know you, wild one—

I know your mysterious call.

.

Max Michelson

1880-1953

American Imagist Poet

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/240.html

నా తల వాల్చడానికి చోటు లేదు
నా గుండెలమీద ఏ శిశువూ పడుక్కోదు
నా కోసం ఏ పెళ్ళి విందూ ఇవ్వబడదు
నేనీ నింగి కింద ఒంటరిగా నడవాల్సిందే.

నా అధికారం డబ్బూ త్యజించాను
కొండంత ఎత్తు బరువు దించుకుని తేలికపడ్డాను!
పగలంతా ఈ రాళ్ళగుట్టలమీద నడిచి
చీకటివేళకి పొయ్యి వెలిగించుకుంటాను.

వడగళ్ళకి కొండంతా విరగబూస్తుంది
శీతగాలి నా కన్నీరు తుడుస్తుంది
నేను బలహీనను, అయినా, మృగశిర నాభయాలు
పోగొట్టినపుడు, నేను బలం పుంజుకుంటాను.

వేకువ దుప్పటి తొలగించి
గోరుగిల్లుచంద్రుడితో నిద్రలేస్తాను.
సమవర్తి తండ్రి సమదృష్టితో చూసి
నా చెయ్యిపట్టుకుని నడిపిస్తాడు .

పడమటిదిక్కున మంటల రెక్కలు వ్యపిస్తున్నాయి.
నాకు దొరుకుతుందా? అసలు నాకు తెలుస్తుందా?
నా కాళ్ళు అన్వేషణకి కంకణం కట్టుకున్నాయి—
రెండు అనంతాలు విడదీసే దిగంతరేఖ వైపుకి
.
హారియట్ మన్రో
23 December 1860- Sept 26 1936
అమెరికను కవయిత్రి

.

.

Mountain Song

.

I have not where to lay my head:
Upon my breast no child shall lie;
For me no marriage feast is spread:
I walk alone under the sky.

My staff and scrip I cast away—
Light-burdened to the mountain height!
Climbing the rocky steep by day,
Kindling my fire against the night.

The bitter hail shall flower the peak,
The icy wind shall dry my tears.
Strong shall I be, who am but weak,
When bright Orion spears my fears.

Under the horned moon I shall rise
Up-swinging on the scarf of dawn.
The sun, searching with level eyes,
Shall take my hand and lead me on.

Wide flaming pinions veil the West—
Ah, shall I find? and shall I know?
My feet are bound upon the Quest—
Over the Great Divide I go.
.
Harriet Monroe
December 23, 1860 – September 26, 1936
American poet and Editor 

http://www.bartleby.com/265/260.html

నేను ప్రపంచాన్ని పరిత్యజించేను
నన్నేదీ తాకదని అనుకున్నాను.
అయినా, మంచు కురిసిన రోజు చలేస్తూనే ఉంది
పూలు విరిసిన రోజు ఆనందం కలుగుతూనే ఉంది
.
యోనిజీరో నొగూచి
December 8, 1875 – July 13, 1947
జపనీస్ కవి.

.

I Have Cast the World

I have cast the world,    

      and think me as nothing.  

Yet I feel cold on snow-filling day,  

And happy on flower day.

.

Yone Noguchi 

December 8, 1875 – July 13, 1947 

Japanese Poet

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/264.html

 నేను ఎంతగానో ప్రేమించిన వ్యక్తి ఉండేవాడు
తర్వాత  నేను మామూలు  మనిషిని కాలేకపోయాను.
నన్ను అంతలా మార్చిన ఆ చెలిమికి కృతజ్ఞతలు.
అతని పేరు నేను చెప్పను.

అతనిప్పుడు నాకొక ప్రతీక
పువ్వులనాలన్నా, రువ్వలనాలన్నా.
సంగీతానికీ అతను ఒక ప్రతీక
భగ్నవీణ కీ అతనే.

అతన్ని ఒక పుస్తకంద్వారా తెలుసుకున్నాను
ఎన్నడూ చెయ్యీ చెయ్యీ కలిపింది లేదు.
అతనిప్పుడు లేడు…అతని కోసం
ఏ పచ్చని చేలల్లోనూ వెతకక్కరలేదు.

స్వర్గం ఉండకపోవచ్చు. నాకు నమ్మకం లేదు,
కానీ నాకో చిన్న కోరిక ఉంది…
నా కడపటి శ్వాస తర్వాత నా ఆత్మ
నన్ను కెరటంలా మీదకి ఎత్తి

చుక్కల్లోకి తీసుకుపోయి ప్రకటించాలి,
అతని స్నేహం స్వర్గ తుల్యం అని;
అతని జీవితాన్ని కమ్ముకున్న మేఘాలు తొలగి
ఇప్పటికైనా వెలుగు ప్రసరించాలని ప్రార్థించాలి.

అతను నా యవ్వనంలో ఎంతగా ప్రకాశించేవాడంటే
పరిగెత్తడం నేర్చుకుని ఆనందించానని చెప్పాలి!
అతన్ని ఒక చిట్ట చివరి కోరిక కోరాలి…
ఒక్క సారి తన గొంతు వినిపించమని.

నన్ను అమితంగా కదిలించిన వ్యక్తి ఉండేవాడు
నేను మునపటి మనిషిని కాలేకపోయాను;
నేనూ ప్రార్థిస్తాను, నేనూ ఎవరో ఒకరి హృదయాన్ని
చురుక్కు మనే మంటలా స్పృశించగలగాలని!

.

గ్రేస్ ఫాలో నార్టన్

(1876- 1962)

అమెరికను కవయిత్రి

.

I Give Thanks

There’s one I once loved so much

I am no more the same.

I give thanks for that transforming touch.

I tell you not his name.

He has become a sign to me

For flowers and for fire.

For song he is a sign to me

And for the broken lyre.

And I have known him in a book

And never touched his hand.

And he is dead- I need not look

For him through his green land.

Heaven may not be. I have no faith,

But this desire I have—

To take my soul on my last breath,

To lift it like a wave.

And surge unto the star and say,

His friendship had been heaven;

And pray, for clouds that closed his day

May light at last be given!

And say, he shone at noon so bright

I learned to run and rejoice!

And beg him for one last delight—

The true sound of his voice.

There’s one that once moved me so much

I am no more the same;

And I pray too, I too, may touch

Some heart with singing flame.

.

Grace Fallow Norton

(1876- 1962)

American Poetess

The New Poetry: An Anthology. 1917

Ed: Harriet Monroe (1860- 1936)

Poem Courtesy: http://www.bartleby.com/265/267.html

నక్షత్రాల పయ్యెద రెపరెపలాడుతూ…

సూర్యుడూ, భూమీ ఆమె హృదయ కుసుమం మీద

భ్రమరాల్లా తారాడుతూ…

గహన రోదసి కుహరాల్లో వీచే గాలులపై పాదాలు తేలియాడుతూ…

ఎవ్వరామె అలా ఆకాశంలో పరుగిడుతున్నది?

ఆమె కన్నులు నీహారికలవలె అస్పష్టముగా ఉన్నవి.

చీకటిలో దూరాననున్న తన ప్రియునకై ఆత్రపడుతున్నది కాబోలు.

.

జేమ్స్ ఓపెన్ హీం

1882–1932

అమెరికను కవి

Runner in the Skies

.

Who is the runner in the skies,

With her blowing scarf of stars,

And our earth and sun hovering like bees about her blossoming heart!

Her feet are on the winds where space is deep;

Her eyes are nebulous and veiled;

She hurries through the night to a far lover.

.

James Oppenheim

1882- 1932

American Poet

వ్రాసినది: NS Murty | నవంబర్ 16, 2015

పునరుద్ధరణ… హొరేస్ హోలీ, అమెరికను కవి

మరొకసారి, సంతోషం నిండిన కవులనోటంట
మాటలు
పదునుగా వెలువడతాయి.
నవయువప్రేమికుడిలా
ఒక తెలియని శక్తి వాళ్ళని ఆవహించి,
చిన్నాభిన్నం చేస్తుంది…
దానితో వాళ్ళు భావగర్భితులౌతారు.
వాళ్ళ మాటలు ఇప్పుడు తుఫాను హోరులా ఉంటాయి;
వాటి భావాలు మనసులోకి సూటిగా దిగబడతాయి
నర్తకి తన జుబ్బాలోంచి తీసి ఝళిపించిన చురకత్తిలా.
మరొక సారి
కరుకైన, భీకరమైన పదాలు
అనంత నిశ్శబ్దపు లోతులలోంచి బయటకు వస్తాయి.
వాళ్ళ వెనక
నూత్న దైవాలూ, విజేతలైన జాతులూ
ఆనందంగా వంతపాడుకుంటూ నడుస్తాయి.
.
హొరేస్ హోలీ
అమెరికను కవి

.

Renaissance

Once more, in the mouths of glad poets,

Words have become

Terrible.

An energy has seized them and ravished them

Like a young lover,

And they are pregnant.

Their sound is the roaring of March tempests;

Their meaning stabs the heart

Like the dagger thrust flashing from a dancer’s sleeve.

Terrible and stark words

Once more,

Risen from the deeps of eternal silence.

New gods and fruitfuller races

Chant

Jubilant behind them!

.

Horace Holley

American Poet

Courtesy: https://archive.org/stream/divinationscreat00holl#page/2/mode/2up

నేను కృతజ్ఞతలు ఎలా చెప్పాలో నేర్చుకుంటున్నా
నేను ఎలా అభ్యర్థించాలో నేర్చుకుంటున్నా
నాకుతుమ్మొచ్చినపుడు నా స్వెట్టరుకు బదులు
క్లీనెక్స్ ఉపయోగించడం నేర్చుకుంటున్నా
వస్తువులు క్రిందపడేకుండా ఉండడం నేర్చుకుంటున్నా
తింటున్నా, తాగుతున్నా చప్పుడుచెయ్యకుండా ఉండడం నేర్చుకుంటున్నా
దానివల్ల నాకు అప్పుడప్పుడు బాధకలిగినా
త్రేణ్చకుండా ఉండడం నేర్చుకుంటున్నా
నేను మెత్తగా నమలడం నేర్చుకుంటున్నా
మొక్కజొన్నకండెమీద గింజలు తింటున్నప్పుడు.
అన్నిటికన్నా బద్ధకస్తుడుగా ఉండడం
చాలా సుళువని తెలుసుకుంటున్నా

.

.

Learning

 I’m learning to say thank you.

 And I’m learning to say please.

 And I’m learning to use Kleenex,

 Not my sweater, when I sneeze.

 And I’m learning not to dribble.

 And I’m learning not to slurp.

 And I’m learning (though it sometimes really hurts me)

 Not to burp.

 And I’m learning to chew softer

 When I eat corn on the cob.

 And I’m learning that it’s much

 Much easier to be a slob.

.

Judith Viorst

February 2, 1931

American Poetess

Poem Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.in/2005/05/learning-judith-viorst.html

ఓ నా కవితలారా! రండి, మనిషి బలహీనతలు బయటపెడదాం
భవిషత్తు గురించి చింతలేని, స్థిరమైన ఉద్యోగం ఉన్న మనిషంటే మనకున్న అసూయ వెళ్ళగక్కుదాం.
నా కవితలారా! మీకు చాలా బద్ధకస్తులు.
ఇలా అయితే మీ జీవితం దారుణంగా ముగుస్తుంది.
మీరు రోడ్లంబట తిరుగుతారు, సందుమలుపుల్లోనూ, బస్సు స్టాపుల్లోనూ పచార్లు చేస్తారు,
మీరు ఊరికే పనీపాటా లేకుండా ఉన్నారు.
కనీసం మీరు మనిషి అంతరాంతరాలలోని ఉదాత్తతనైనా బయటపెట్టరు.
మీకు చివరి రోజులు మరీ దుర్భరంగా గడవడం ఖాయం.

నా సంగతొ అడుగుతున్నారా? నేనిప్పటికే సగం పిచ్చెక్కి ఉన్నాను.
నేను మీతో ఎంతగా వాగి వాగి ఉన్నానంటే నా చుట్టూ మీరే కనిపిస్తున్నారు.
కొవ్వెక్కి బలిసిన పశువులు. దిగంబరులు! మీకు సిగ్గు లేదు.

కానీ, ఇదిగో, అన్నిటిలోకీ కొత్త కవితా!
నీకు బాగా పెంకితనం చెయ్యడానికి అట్టే వయసు రాలేదు.
నేను చైనా నుండి సర్పచిహ్నాలు అల్లిన
ఆకుపచ్చకోటు ఒకటి కొనితెస్తానులే.
ఈటలీ నుండి శాంతా మేరియా చర్చి లో బాలయేసు విగ్రహానికి తొడిగే
ఎర్రని పట్టు పంట్లాలు తీసుకొస్తానులే.

లేకపోతే మనకి మంచి అభిరుచులు లేవనుకుంటారు
మన వంశంలో ఏ కోశానా ఆ జాడలు లేవంటారు.
.
ఎజ్రా పౌండ్

30 October 1885 – 1 November 1972

అమెరికను కవి.

.

Further Instructions

.

Come, my songs, let us express our baser passions.

Let us express our envy for the man with a steady job and no worry about the future.

You are very idle, my songs;

I fear you will come to a bad end.

You stand about the streets. You loiter at the corners and bus-stops,

You do next to nothing at all.

You do not even express our inner nobility;

You will come to a very bad end.

And I? I have gone half cracked.

I have talked to you so much that I almost see you about me,

Insolent little beasts! Shameless! Devoid of clothing!

But you, newest song of the lot,

You are not old enough to have done much mischief.

I will get you a green coat out of China

With dragons worked upon it.

I will get you the scarlet silk trousers

From the statue of the infant Christ at Santa Maria Novella;

Lest they say we are lacking in taste,

Or that there is no caste in this family.

.

Ezra Pound

30 October 1885 – 1 November 1972

American Poet

The New Poetry: An Anthology.  1917.

 Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

ప్రాచీన గ్రీకు ఇతిహాసం ప్రకారం కెసాండ్రా(అలెగ్జాండ్రా) ప్రయం, హెకూబాల కుమార్తె పేరు.

ఆమె భవిష్యత్తు ఎంత ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగినా అవి ప్రజలు నమ్మకుండుదురుగాక అని అపోలో ఆమెను శపించాడని ప్రతీతి.

ఇది చాలా గొప్ప కవిత. దేశభక్తి అంటే జెండాలు ఎగరెయ్యడం, నినాదాలివ్వడం ఒక్కటే కాదు. మనం చేస్తున్న తప్పులు గ్రహించి సరిదిద్దుకుని, జనబాహుళ్యానికి ప్రత్యక్షంగానూ, పరోక్షంగానూ లాభించే పనులు చెయ్యాలి. మనబాగు కోసం పదిమందిని చంపుకుంటూ పోతుంటే, మనకి పాలించడానికి మిగిలేవి శ్మశానాలే అన్నసత్యం మరిచిపోకూడదు.
ఈ కవి కొన్ని గొంతు మింగుడుపడని సత్యాలని చెప్పాడు… అమెరికను యుద్ధోన్మాదం గురించి.

అది మనకీ వర్తిస్తుంది. మనకున్న శతాబ్దాల వర్ణ, లింగ, వర్గ వివక్ష వారసత్వంగా సంక్రమిస్తోంది. పదిమందికి మంచిచెయ్యనిది మనకి మంచిచేస్తున్నదయినా నిర్దాక్షిణ్యంగా విడిచిపెట్టలేకపోతే, చరిత్రచూపిస్తున్న సత్యాన్ని చూడడం ఇష్టంలేక మనం కళ్ళు మూసుకున్నట్టు అవుతుంది తప్ప రాబోయే వినాశం మాత్రం తప్పదు.

.

ఎవరో అంటుంటే విన్నాను: “నిజానికి
ఈ పిల్లలకి నేనేమి సలహా ఇవ్వగలను?
మీకు డాలరు తప్ప మరోటి తెలియదు
అదెక్క్డ పడిపోతుందోనని మీ భయం.

“దానికోసం ఎత్తైన పూజామందిరాలు కడతారు
మిమ్మల్నందరూ చూడడానికి, కానీ మీరు గుడ్డివాళ్ళు
దాన్నుండి ఎక్కువసేపు దృష్టిమరల్చ లేరు
మీ ముందూ వెనకా ఏమున్నాయో చూడడానికి.

“మీ విచక్షణ కాసేపు ఆగమని ప్రబోధించినా
ఓ నవ్వు నవ్వి, మీకే ఎక్కువ తెలుసునంటారు;
కాని మీకు తెలిసినదాన్ని గుండెల్లో
లోహపు కడ్డీల్లా భద్రంగా దాచుకుంటారు.

మీరు నవ్వుతూ అంటారు: “మేమింకా కుర్రాళ్ళం,
విడిచిపెట్టి, మా మానాన్న మమ్మల్ని ఎదగనీండి: అని
కాలం మిమ్మల్ని ఎంత భరించాలి, విధి ఇంకా
మీకెంత అనుగ్రహించాలి అన్న దానికి సమాధానం లేకుండా.

“అదృష్టవశాత్తూ కొన్ని సంతోషకరమైన సంవత్సరాలు
కలిసొచ్చాయి; కానీ ఆ గర్వమే మీ పతనానికి దారి తీస్తోంది.
కాలం మీకు ఆ అదృష్టం అలాగే కొనసాగుతుందనీ
మీకు పరీక్షపెట్టకుండా ముద్దు చేస్తుందనీ అనుకుంటున్నారా?

నశించిన ఏ చరిత్ర గ్రహణం,
నిలకడలేని ఏ నక్షత్రాల గుడారాలు
మీకు సహస్రాబ్దాల ముందుచూపునిచ్చి
యుద్ధాలని కొనసాగనిమ్మంటున్నాయి?

ప్రపంచం ఇంతవరకు ఎరుగని
చరిత్రకెక్కని ఏ పదవీ చ్యుతి
ఎక్కడ జరిగిందనుకున్నా, మీకొక్కరికేనా,
అంత తేటతెల్లంగా సంకేతాలిచ్చింది?

“మీ డాలరూ, మీ పావురం, మీ రాబందూ
అవొక మూర్తి త్రయం. వాటిని మీరు
మీకంటే కూడా గొప్పగా ఊహించుకుంటారు
అది లాబిస్తుంది, ఉబ్బిస్తుంది, కొత్తగా ఉంటుంది.

“శక్తి మీది, మీ చూపుది కాదు.
మీరు దేనిమీదనడుస్తున్నారో చూడలేకున్నారు;
మీకు శతాబ్దాల విజ్ఞానం మార్గం చూపిస్తోంది
కానీ దాన్ని అనుసరించే తెలివే మీకు లేకున్నది.

క్రూరమూ, నిర్దాక్షిణ్యమైన పాత సత్యాలనే
ఎప్పటికీ అనుసరించాలని అనుకుంటున్నారా?
ఇప్పుడు ప్రపంచం ఏమిటో అంచనావెయ్యడానికి
కళ్ళు తెరిచి చూడవలసిన అవసరం లేదా?

మీకిప్పుడు ఉన్నదానికి మూల్యంగా
ప్రజలందర్నీ పణం పెట్టాల్సిందేనా?” …
మరొకమాట వినిపించలేదు.. నవ్వుతున్న జనంతో పాటే
మేమూ నడిచాం. ఎవరూ వినలేదు, పట్టించుకోలేదు.
.
ఎడ్విన్ ఆర్లింగ్టన్ రాబిన్సన్

December 22, 1869––April 6, 1935

అమెరికను కవి

.

.

Cassandra

 .

I heard one who said: “Verily,

  What word have I for children here?

Your Dollar is your only Word,

  The wrath of it your only fear.

“You build it altars tall enough

  To make you see, but you are blind;

You cannot leave it long enough

  To look before you or behind.

“When Reason beckons you to pause,

  You laugh and say that you know best;

But what it is you know, you keep

  As dark as ingots in a chest.

You laugh and answer, ‘We are young;

  Oh, leave us now, and let us grow:’

Not asking how much more of this

  Will Time endure or Fate bestow.

“Because a few complacent years

  Have made your peril of your pride,

Think you that you are to go on

  Forever pampered and untried?

“What lost eclipse of history,

  What bivouac of the marching stars,

Has given the sign for you to see

  Millenniums and last great wars?

“What unrecorded overthrow

  Of all the world has ever known,

Or ever been, has made itself

  So plain to you, and you alone?

“Your Dollar, Dove and Eagle make

  A Trinity that even you

Rate higher than you rate yourselves;

  It pays, it flatters, and it’s new.

“And though your very flesh and blood

  Be what your Eagle eats and drinks,

You’ll praise him for the best of birds,

  Not knowing what the Eagle thinks.

“The power is yours, but not the sight;

  You see not upon what you tread;

You have the ages for your guide,

  But not the wisdom to be led.

“Think you to tread forever down

  The merciless old verities?

And are you never to have eyes

  To see the world for what it is?

“Are you to pay for what you have

  With all you are?”—No other word

We caught, but with a laughing crowd

  Moved on. None heeded, and few heard.

.

Edwin Arlington Robinson

December 22, 1869––April 6, 1935

American Poet who won 3 Pulitzer Prizes.

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/307.html

Older Posts »

వర్గాలు

అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.

మరో 961గురు చందాదార్లతో చేరండి

%d bloggers like this: